Varsel om oppstart og høring av planprogram -Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter, i tett samarbeid med Karl Knudsen AS, har satt i gang arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for Torsåsen hyttegrend i Selbu kommune, på vegne av Granby AS.

Formålet med planforslaget er å detaljregulere området til fritidsbebyggelse. Planen skal også inkludere turveg/skiløype mellom Hølbekkvegen og Kongslitjønna.

Berørte eiendommer hyttefelt: 20/5, 21/1, 21/17, 22/1, 23/1, 22/6
Berørte eiendommer turveg: 28/1, 28/5, 28/6, 27/1, 27/5, 26/1, 26/4, 25/1, 25/2, 24/5, 24/6, 24/8, 24/9, 24/7, 23/1, 22/1, 21/1 og 20/5.

Berørte eiendommer vurderingsareal veger og avkjørsler:
 «Sandvikvegen»: 20/5, 21/1, 21/7, 21/5, 22/1, 21/10, 21/13, 21/4, 21/6, 21/15, 1963/18
Svarttjennvegen: 22/1, 23/1, 22/6, 20/5, 21/1, 21/7, 21/10, 21/13, 21/4, 21/6, 21/15, 1963/18
Damtjennvegen/Fossvegen: 24/8, 24/9, 24/7, 24/5, 24/6, 24/4, 24/1, 24/11, 24/44, 24/65

Dersom nærmere utredninger viser at deler av det varslede område ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag

Området som ønskes detaljregulert er i sin helhet avsatt til fritidsformål i kommuneplanens arealdel 2014-2024 (KPA). Området for ny turveg er avsatt til fritidsbebyggelse eller LNFR i KPA.

Det ble avhold oppstartmøte med Selbu kommune 10. mai 2022.

Det legges opp til en planprosess med tilhørende varslinger og høringer av planprogram og planforslag i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Høringsfristen er minimum 6 uker. Oppstart av planarbeidet kunngjøres i Selbyggen (lokalavis) og på kommunens hjemmeside.

Etter høring og offentlig ettersyn blir innspillene vurdert, og planprogrammet kan bli endret for å ta hensyn til disse. Planprogrammet skal så fastsettes politisk av Selbu kommune. Dette legger så grunnlaget for konsekvensutredningen og planforslaget.

Medvirkning i planprosessen følger av plan- og bygningsloven §§ 5-1 og 5-2. Grunneiere og offentlige instanser varsles i henhold til liste fra Selbu kommune. Etter fastsetting av planprogram vil det bli utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning og planbeskrivelse. Dette vil bli lagt fram for førstegangsbehandling, med offentlig ettersyn i seks uker. Berørte og andre interessenter får da igjen anledning til å gi uttalelse til forslaget.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS på e-post eller som brev innen 24.07.2022.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
PLAN arkitekter AS ved Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no (Uke 24-26)
Karl Knudsen AS ved Ellen M. Sundlisæter tlf. 480 43 215 eller e-post em.sundlisaeter@kkn.no (uke 27-29)

Planprogram

Plangrense planprogram

Plangrense med gnr/bnr

Referat fra formøte og oppstartsmøte – Torsåsen hyttegrend og tursti Kongslitjenna-Holbekkv

Behovsvurdering av Torsasen Hyttegrend

Natur-og-Samfunn-naturkartlegging

ROS-Sjekkliste

Planinitiativ Torsåsen Hyttegrend

Planinitiativ Turstiprosjekt

Kontakt oss

Logo

Besøksadresse:

Granby Gård
Selbuvegen 848
7580 Selbu

For flere spørsmål og kontakt

Marius Sørensen Prosjektleder

Rune Dragsten Prosjektleder

Ola Morten Eidem Daglig leder

Kampanje: